Obchodní podmínky

   

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

E-shop fk-shop.cz  se sídlem : Jasanová 650/8 , Brno , 63700 , IČO: 49486012, zapsané v ŽR Mag. Města Brna, č.j. MMB/0036444/2011 kterou zastupuje majitel a jednatel Filip Kyrš, pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese https://www.fk-shop.cz/

 

1 KONTAKTNÍ ÚDAJE        

1.1 Provozovatel e-shopu:

Filip Kyrš

sídlo: Jasanová 650/8 , Brno , 63700 (dále jen „adresa sídla“)

zapsané v ŽR Mag. Města Brna, č.j. MMB/0036444/2011 kterou zastupuje majitel a jednatel Filip Kyrš (dále jen „prodávající“)

IČO: 49486012

Telefon: +420 603 822 800

e-mail: fkshop@post.cz

1.2 Reklamace a vrácení zboží:

adresa pro příjem reklamací a vrácení zboží:

Filip Kyrš, Jasanová 650/8 , Brno , 63700,

telefonní číslo:  +420 603 822 800

e-mail: fkshop@post.cz

 

2 ROZSAH PLATNOSTI A POUŽITELNOSTI VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

2.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) Filip Kyrš ,Jasanová 650/8 , Brno , 63700 , IČO: 49486012, zapsané v ŽR Mag. Města Brna, č.j. MMB/0036444/2011 (dále jen „Fk-shop“ nebo „my“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi námi a spotřebiteli nebo podnikateli (dále jen „zákazník“ nebo „vy“) prostřednictvím našeho internetového obchodu na adrese: https://www.fk-shop.cz/

 

2.2 V případě existence mezinárodního prvku si sjednáváme, že se právní vztah mezi námi bude řídit právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Touto volbou práva v souladu s čl. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, ze dne 17. června 2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (dále jen “Řím I”) však nesmí být uživatel spotřebitel  touto volbou zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu země jeho obvyklého bydliště podle čl. 6 odst 2 Řím I.

 

2.3 Internetový obchod je námi provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.fk-shop.cz/ (dále jen „webová stránka“).

2.4 Za spotřebitele je považována každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání s námi uzavře kupní smlouvu, nebo s námi jinak právně jedná (dále jen „spotřebitel“).

2.5 Za podnikatele je považována každá fyzická osoba nebo právnická osoba (např. obchodní společnost, družstvo, ústav), která vykonává samostatně na vlastní účet a odpovědnost na základě živnostenského oprávnění nebo jiným způsobem výdělečnou činnost s úmyslem věnovat se této činnosti soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen „podnikatelská činnost“). Tato osoba v rámci své podnikatelské činnosti s námi uzavře kupní smlouvu nebo s námi jinak právně jedná (dále jen „podnikatel“). Řídíme se zásadou, že pro zákazníka, který v objednávce uvede své IČO, DIČ, platí ustanovení těchto VOP vztahující se na podnikatele.

2.6 Odesláním objednávky (tlačítko “OBJEDNÁVÁM a zaplatím”) potvrzujete, že jste se seznámil s VOP, včetně sdělení vůči spotřebitelům před uzavřením kupní smlouvy podle těchto VOP a výslovně s nimi souhlasíte v jejich znění platném a účinném v okamžiku tohoto potvrzení.

3 SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKŮM PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

3.2 Všechny fotografie i videa na webové stránce mají pouze ilustrační charakter.

3.3 Námi nabízené zboží na webové stránce internetového obchodu https://www.fk-shop.cz/ a popis jejich hlavních vlastností je k dispozici u příslušného zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH, včetně zákonem stanovených poplatků, vyjma poplatků za dopravu. Neúčtujeme si žádné dodatečné náklady na telekomunikační prostředky (např. pokud nám budete volat na naše telefonní číslo, zaplatíte pouze Vaši běžnou sazbu telefonického hovoru).

3.4 Konkrétní podmínky platebních metod a možností dopravy jsou podrobněji popsány v průběhu samotné objednávky. Poskytujeme možnost osobního vyzvednutí zboží na předem domluveném místě, a to po předchozí telefonické domluvě s námi, nebo Vám doručíme zboží prostřednictvím přepravce.

3.5 Odesláním objednávky stisknutím tlačítka „OBJEDNAT s povinností platby “ v našem internetovém obchodě zákazník vytvoří závaznou objednávku, která zavazuje zákazníka k platbě. Zákazník má možnost před odesláním objednávky svou objednávku zkontrolovat a opravit, nebo změnit, jak je podrobněji popsáno v části 6 těchto VOP.

3.6 Práva zákazníka z vadného plnění, případně ze záruky, a podmínky jejich uplatnění jsou popsány v části 11 těchto VOP, anebo v našem reklamačním řádu.

4 SDĚLENÍ SPOTŘEBITELŮM PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

4.1 Zákazník spotřebitel má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů (pokud není uvedeno jinak) ve lhůtě 14 dnů, která začíná běžet nejpozději:

4.1.1 u kupní smlouvy ode dne převzetí zboží, nebo

4.1.2 u kupní smlouvy s dodáním ve více kusech/částech, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

4.1.3 u kupní smlouvy, jejímž předmětem jsou pravidelné opakované dodávky zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

s tím, že spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy i před časovým okamžikem specifikovaným v čl. 4.1.1 až 4.1.3 tak, že nám sdělí svůj záměr od kupní smlouvy odstoupit, a to jakýmkoli jednoznačným prohlášením, například vyplněním a odesláním formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy či sdělením na náš e-mail fkshop@post.cz.

4.2 Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je k dispozici.

4.3 Spotřebitel není oprávněn odstoupit od následujících smluv:

  • o dodávce zboží, které bylo upraveno a/nebo vytvořeno na přání zákazníka nebo pro jeho osobu. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy na dodávku zboží vyrobeného na zakázku. Takové zboží je označeno např.: ,,Výroba - objednání na zakázku, Zakázková výroba, Na zakázku  "
  • o dodávce zboží podléhajícího rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nevratně smícháno s jiným zbožím;
  • o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů jej není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil, což platí i u zvukové nebo obrazové nahrávky a počítačových programů, pokud zákazník porušil jejich původní obal;
  • o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období;
  • o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání;
  • o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy. 

 

4.4 Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen nám zaslat zpět zboží nabyté na základě kupní smlouvy, od které odstoupil, nejpozději do 14 dnů od okamžiku učinění odstoupení od kupní smlouvy.

4.5 Zaslání zboží zpět prodávajícímu je možné i osobním předáním na adrese: Filip Kyrš, Jasanová 650/8 , Brno, 63700, tel : +420 603 822 800 Náklady na vrácení zboží při odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů hradí zákazník na své náklady.

4.6 Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen nám zaslat zpět zboží nabyté na základě kupní smlouvy, od které odstoupil, nejpozději do 14 dnů od okamžiku odstoupení od kupní smlouvy. Zákazník spotřebitel je povinen zboží zaslat zpět nebo vrátit kompletní, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, veškeré dokumentace, čisté, nepoškozené a pokud možno včetně původního balení, ve stavu a v hodnotě, ve které je převzal.

4.7 Zákazník v případě odstoupení od kupní smlouvy odpovídá za snížení hodnoty vráceného zboží nebo zpět zaslaného zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. V případě, že nám bude vráceno poškozené či nekompletní zboží, započteme náš nárok na náhradu škody vůči kupní ceně, kterou požadujete vrátit. Budeme vždy hodnotit konkrétní případ, abychom zjistili míru poškození, znehodnocení zboží a určili jemu odpovídající sníženou hodnotu. O těchto krocích Vás budeme informovat na e-mail zákazníka nebo telefonicky.

4.8 Dojde-li k odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, kde již bylo započato s naším plněním na výslovnou žádost spotřebitele, a to před uplynutím lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy, je nám spotřebitel povinen uhradit poměrnou část ceny za plnění poskytnutá do okamžiku odstoupení od smlouvy.

4.9 V případě odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě pro odstoupení jsme povinni spotřebiteli vrátit veškeré peníze, a to stejnou platební metodou, jako při přijetí peněz, nebo na vámi zvolený účet, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Vezměte na vědomí, že jsme oprávněni Vám peníze vrátit až ve chvíli, kdy od Vás obdržíme zpět vrácené zboží.

4.10 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme pomocí e-mailu fkshop@post.cz.

4.11 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a zákazníkem z kupní smlouvy.

4.12 Recenze je možné vkládat  prostřednictvím webových stránek https://www.heureka.cz a https://www.zbozi.cz. Informace o tom, jak jsou tyto recenze zpracovány prostřednictvím Heureka či Zboží.cz najdete na jejich webových stránkách. Recenze může vkládat zákazník, u kterého jsme ověřili, že u nás zboží opravdu nakoupil. Vyhrazujeme si právo nezveřejňovat recenze zákazníků, které jsou nepravdivé, obsahují nevhodné výrazy nebo nesouvisejí se zakoupeným zbožím.

4.13 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

5 UŽIVATELSKÝ ÚČET A DALŠÍ PŘEDPOKLADY PRO PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY

5.1 Na základě registrace zákazníka pomocí e-mailu, provedené na webové stránce obchodu, může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Nabízíme možnost využít zjednodušenou registraci pomocí účtu na sociální síti Facebook nebo účtu u služby Google. Uživatel potvrdí, že se seznámil a souhlasí s našimi všeobecnými obchodními podmínkami a zásadami o zpracování osobních údajů .  

5.2 Ze svého uživatelského rozhraní (označeného “Můj účet”) může zákazník provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Založit uživatelský účet si mohou pouze právnické osoby nebo fyzické osoby, které jsou plnoleté a plně svéprávné. V případě, že to e-shop umožňuje, může zákazník provádět objednávání zboží také jednorázově bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

5.3 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

5.4 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a silným heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Uživatelský účet můžeme zablokovat po pěti (5) neúspěšných pokusech o přihlášení. Činíme tak z bezpečnostního hlediska, aby nedošlo zejména ke zneužití uživatelského účtu zákazníka. Pokud bude váš uživatelský účet zablokován, prosím kontaktujte nás na naši zákaznickou linku nebo na fkshop@post.cz.

5.5 Můžeme zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy ve znění těchto VOP.

5.6 Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu.

6 OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY PROSTŘEDNICTVÍM E-SHOPU

6.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a nejsme povinni uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

6.2 Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na našem e-shopu. Tímto ustanovením není omezena naše možnost uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

6.3 E-shop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Výše nákladů spojených s balením a dodáním zboží bude záležet na uvedené doručovací adrese, na rozměrech a váze zboží a  zejména na zvoleném dopravci a místě, kde bude zboží doručeno

6.4 Pro objednání zboží vyplní zákazník objednávkový formulář v e-shopu (vkládá zboží „do košíku“, zvolí způsob úhrady kupní ceny zboží, uvede doručovací adresu a jiné nezbytné kontaktní údaje, zvolí požadovaný způsob doručení objednaného zboží a získá informace o nákladech spojených s dodáním zboží). U zboží, které je označeno jako „skladem“ se jedná o závaznou objednávku zboží zavazující k platbě (dále jen „objednávka"). Odesláním objednávky potvrzuje zákazník, že odsouhlasil tyto všeobecné obchodní podmínky a četl naše zásady zpracování osobních údajů .

6.5 Před dokončením objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávka je odeslána kliknutím na tlačítko „OBJEDNÁVÁM s povinností platby “ a proces objednávky je tím ukončen. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Pokud bude při zpracování objednávky zjištěno, že byly použity zjevně nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme objednávku odmítnout, o čemž budete vyrozuměni e-mailem. Zákazník může být odpovědný za škodu, kterou uvedením záměrně nepravdivých nebo nesprávných údajů způsobí.

6.6 Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky) a dále je oprávněn požádat zákazníka o upřesnění správnosti výběru velikosti u daného zboží.

6.7 Zákazník, který dokončí objednávku, od nás obdrží automatické potvrzení o doručení objednávky na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v uživatelském účtu, v objednávce či v jiném našem formuláři (dále jen „e-mail zákazníka"). K uzavření kupní smlouvy dojde okamžikem stisknutí tlačítka „OBJEDNÁVÁM s povinností platby“, o čemž je zákazník obratem informován právě prostřednictvím potvrzení o přijetí objednávky.

6.8 Uzavřením kupní smlouvy se zavazujeme předat Vám zakoupené zboží a umožnit Vám nabytí vlastnického práva ke zboží a Vy se zavazujete zboží převzít a uhradit nám cenu zboží.

6.9 Zákazník obdrží kopii uzavřené kupní smlouvy na elektronickou adresu zákazníka, ve znění platných VOP. Zákazník spotřebitel rovněž obdrží formulář pro odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě.

6.10 Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.                                   

7 CENA ZBOŽÍ A ZPŮSOBY PLATBY

7.1 Všechny ceny zboží jsou uvedeny v českých korunách (CZK), případně eurech (EUR) a jsou uvedeny včetně DPH.

7.2 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy nám můžete uhradit předem  převodem na účet  ( Raiffeisen bank   6603766002 / 5500   nebo dobírkou (hotově  při převzetí). V případě, že budeme nabízet jiné způsoby platby zboží, bude o tom zákazník informován u objednávky (v části “Platba a doprava”).

7.3 Společně s kupní cenou je nám zákazník povinen zaplatit také případné náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

7.4 Můžeme po zákazníkovi požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu.

7.5 Případné slevy z ceny zboží námi poskytnuté zákazníkům nelze vzájemně kombinovat.

7.6 V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

7.7 Sjednáváme si, že faktury budou zaslány elektronicky, a to na e-mail zákazníka.

7.8 Je-li u zboží uvedena dodací lhůta, má pouze informativní charakter a není pro nás závazná. Přesto se snažíme uvedené dodací lhůty plnit, pokud je to v našich možnostech.

8 VÝHRADA VLASTNICTVÍ

8.1 Vyhrazujeme si u zákazníků spotřebitelů vlastnictví ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny podle příslušné kupní smlouvy.

8.2 Pro zákazníky podnikatele si vyhrazujeme vlastnictví ke zboží, dokud nejsou uhrazeny veškeré pohledávky, které vůči Vám máme. Zákazník je povinen nakládat se zbožím s výhradou vlastnictví s řádnou péčí a pojistit je na své náklady dostatečně, pro případ poškození na hodnotu nového zboží.

9 DODÁNÍ ZBOŽÍ, MÍSTO PLNĚNÍ, ŠKODA ZPŮSOBENÁ PRODÁVAJÍCÍMU A PŘÍPADNÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ PŘI PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ

9.1 Zákazníkovi je zboží předáno na domluveném místě po předchozí telefonické domluvě s námi nebo je zboží dodáno na zvolenou dodací adresu.

9.2 Při přepravě zboží zákazníkovi spotřebiteli je námi zboží předáno v okamžiku, kdy přepravce předá zboží zákazníkovi na místě předání (zpravidla první dveře/vrata/brána v místě dodání určené zákazníkem). Právě okamžikem převzetím zboží zákazníkem přechází na zákazníka nebezpečí škody a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží. Pokud měl zákazník zboží od přepravce převzít, přechází nebezpečí nahodilého zničení a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží na zákazníka v okamžiku, kdy mu bylo umožněno se zbožím disponovat, ne však dříve než v udanou dobu doručení.

9.3 Pokud je u zboží uvedeno, že je skladem, pak se zavazujeme zboží dodat nejpozději do 7 pracovních dnů od odeslání objednávky. Tato dodací doba se netýká zboží, které bude upraveno na přání zákazníka (v těchto případech bude vždy individuálně sjednána doba dodání).  Někdy se nám může stát, že zboží označené “skladem” se vyprodá v krátkém časovém okamžiku. Pokud by nastala situace, že bude zboží vyčerpáno a nebudeme schopni dodat Vámi objednané zboží ve stanovené době, pak Vás budeme kontaktovat, abychom se dohodli na dalším postupu. Přesto uvedenou dobu dodání se snažíme připravit a doručit objednávku k zákazníkovi vždy co nejdříve.

9.4 Zákazník má na výběr zvolit si některého z našich smluvních přepravců za přepravní cenu, která je uvedena na adrese naší webové stránky.

9.5 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

9.6 V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo určeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

9.7 Nepřevezme-li zákazník spotřebitel zboží při jeho dodání přepravcem, zboží je následně vráceno Prodávajícímu, je prodávající oprávněn požadovat po zákazníkovi spotřebiteli náklady účtované přepravcem na dodání zboží zpět prodávajícímu. Tento náklad představuje pro prodávajícího škodu, která vznikla porušením zákonných povinností zákazníka spotřebitele ve smyslu § 2913 odst. 1 občanského zákoníku. Prodávající je současně oprávněn účtovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých) a dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

9.8 Nepřevezme-li zákazník podnikatel zboží při jeho dodání přepravcem, zboží je následně vráceno prodávajícímu, je prodávající oprávněn požadovat po zákazníkovi podnikateli náklady účtované přepravcem na dodání zboží zpět prodávajícímu. Tento náklad představuje pro prodávajícího škodu, která vznikla porušením zákonných povinností zákazníka podnikatele ve smyslu § 2913 odst. 1 občanského zákoníku. Prodávající je současně oprávněn účtovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých) a dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

9.9 Nárok na úhradu nákladů za uskladnění zboží a nárok na náhradu škody porušením zákonných povinností zákazníka (jak spotřebitele tak podnikatele) podle této části VOP jsme oprávněni v souladu s § 2913 občanského zákoníku jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

9.10 Zákazník je povinen zboží při jeho převzetí zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech (zejména zda zákazník obdržel správný druh zboží, zda má zboží ujednanou jakost, zda zboží ve svém balení obsahuje vše, co podle návodu obsahovat má). V případě viditelného poškození zásilky dopravcem je zákazník povinen takovou zásilku nepřevzít od dopravce vůbec. Neneseme odpovědnost za škody způsobené dopravcem, případně pozdním doručením zboží, ať bylo zpoždění způsobeno z jakéhokoli důvodu.

9.11 Práva zákazníků v případě uplatnění práva z vad se řídí podle našeho reklamačního řádu  a podle příslušných právních předpisů českého práva, zejména občanského zákoníku.

10 ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

10.1 Právo zákazníka spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy se řídí podle ustanovení uvedených v části 4 těchto VOP.

10.2  Zákazník podnikatel nemá právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od doručení zboží, toto právo přísluší pouze spotřebiteli. Za předpokladu, že nám zákazník podnikatel vrátí zboží a nejedná-li se o uplatnění práva z vad podle občanského zákoníku, jsme oprávněni účtovat náklady na skladování 20,-Kč/den tohoto zboží podle bodu 9.8 a 9.9 těchto VOP a zároveň vyzveme zákazníka podnikatele ke zpětnému odběru tohoto zboží.

10.3 Jsme oprávněni odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob zboží, nebo z důvodu nedostupnosti objednaného zboží. Dále můžeme od kupní smlouvy odstoupit zejména v případě, kdy zákazník neuhradil řádně a včas kupní cenu nebo odmítl převzít zboží.

10.4 Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi námi a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je nám povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

11 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

11.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

11.2 Další práva a povinnosti stran související s naší odpovědností za vady zboží je upraveno v našem reklamačním řádu. 

12 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1 Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás velmi důležitá. Pravidla pro nakládání s osobními údaji, pravidla pro zasílání obchodních sdělení, jakož i cookies jsou upravena v našich zásadách zpracování osobních údajů a poučení o používání cookies. 

12.2 Používáme tzv. soubory cookies, které mohou být ukládány na koncovém zařízení (buď na základě souhlasu, nebo k ochraně našich oprávněných zájmů). Preference si může zákazník nastavit přímo na našich webových stránkách.

13 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, VČETNĚ ROZHODNÉHO PRÁVA A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

13.1 V případě neúmyslného rozporu ustanovení těchto VOP se zákonnými předpisy na ochranu spotřebitele mají přednost tato ustanovení a prodávající se zavazuje je takto dodržovat.

13.2 Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

13.3 Smluvní strany si sjednávají, že výslovně vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, nebo také Vídeňská úmluva), a to v souladu s čl. 6 této úmluvy.

13.4 Smluvní strany si dále sjednávají, že k řešení případných sporů z kupní smlouvy, kde je přítomen mezinárodní prvek, budou vždy místně příslušné soudy ČR, místně určené podle našeho sídla. Tím nejsou dotčena práva spotřebitelů podle zvláštních právních předpisů. Smluvním jazykem je český jazyk.

13.5 Kupní smlouva ve znění VOP je námi archivována v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám.

13.6 Nedílnou součástí těchto VOP je formulář pro odstoupení od smlouvy .

13.7 Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

13.8 Přijetí těchto VOP je dobrovolné, ale je nezbytné k vytvoření účtu nebo objednávky zákazníkem.

13.9 Tyto VOP jsou platné od 6. 1. 2023 a ruší platnost předchozích obchodních podmínek.

 

Formulář Odstoupení od smlouvy STAHNOUT ZDE

Formulář Reklamační list STAHNOUT ZDE